ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5

ภาษาไทย ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5

สังคมศึกษา ป.5

ประวัติศาสตร์ ป.5

สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5

ศิลปะ ป.5

ภาษาอังกฤษ ป.5

การงานอาชีพ ป.5